خانم میترا عنایتی مقام سوم رده حرفه ای

مسابقات اسلالوم مشهد

مسابقات  اسلالوم ، مسابقاتی با سرعت کم تا متوسط هستند.

و  اغلب در پارکینگ ها و باند های فرودگاه انچام می شوند.

مسیر مسابقات اسلالوم با استفاده از مخروط های ترافیک طراحی می شوند.

رانندگان  ضمن اینکه از مخروط ها و پایلون ها عبور می کنند ، مهارت رانندگی خود را در برابر زمان می سنجند.

مخروط ها  و محدودیت زمان چالش های این نوع مسابقات هستند.